Política de privacitat


En Automatismes, Electricitat i Control, S.L. treballem per garantir la privacitat en el tractament de les teves dades personals. Hem actualitzat la nostra Política de privacitat per informar clarament de com recopilem, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb la nostra Organització:
 • Responsable del tractament
 • Finalitats del tractament de dades
 • Durada del tractament de dades
 • Legitimació per al tractament de dades
 • Comunicació de les teves dades
 • Els teus drets
 • Dades de tercers

Responsable del tractament


L'interessat que faciliti a AUTOMATISMES, ELECTRICITAT I CONTROL, SL dades de caràcter personal a través d'aquesta plataforma en línia o per altres víes, queda informat que el tractament de les seves dades és realitzat per:
Automatismes, Electricitat i Control, S.L amb CIF B60446846 i domicili social al carrer Energía, 59-61 Nau 14, 08740 Sant Andreu de la Barca
Telèfon: 93 682 02 93
Correu electró nic: aelycon@aelycon.com

Finalitats del tractament de dades


En AUTOMATISMES, ELECTRICITAT I CONTROL, S.L. el tractament de dades es realitza amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens els hagis facilitat:
 • Compliment d'obligacions contractuals.
 • Gestió econòmica, fiscal i comptable.
 • Gestió administrativa de clients; facturació i cartera.
 • Contactar amb el remitent de la informació, donar resposta a la seva sol·licitud, encàrrec o consulta i fer un seguiment posterior.
 • Realitzar comunicacions per oferir continguts, productes i serveis del seu interès d'una manera personalitzada.
 • Valorar i gestionar la seva currículum vitae per a processos de selecció que s'adaptin al seu perfil professional i dur a terme les actuacions necessàries per a la selecció i contractació de personal.

Duració del tractament de dades


 • Les dades per a la gestió de la relació amb el client i la facturació i cobrament dels serveis seran conservats durant tot el temps en què el contracte està vigent. Un cop finalitzada aquesta relació, si escau, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.
 • Les dades per a la gestió de consultes i encàrrecs es conservaran durant el temps necessari per donar resposta als mateixos.
 • Les dades relatives a publicacions sobre els nostres serveis s'ha de mantenir durant la vigència i publicitat dels mateixos, llevat que s'expressi el teu desig de que siguin eliminats en qualsevol moment.
 • Les dades de currículum vitae per a processos de selecció serà n conservats mentre es trobi obert el procés o durant un màxim d'un any.

legitimació per al tractament de dades


 • La base legal per al tractament de les teves dades és la execució de la prestació del servei corresponent.
 • L'oferta de serveis a clients té com a base la satisfacció del interès legitim empresarial consistent en poder oferir als nostres clients la contractació d'altres serveis i aconseguir la seva fidelització. Aquest interès legìtim es reconeix per la normativa legal aplicable (Reglament General de Protecció de Dades), que permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal.
No obstant això, et recordem que tens dret a oposar-te a aquest tractament de les teves dades, i pot fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política.
 • La base de l'enviament de comunicacions comercials a usuaris no clients és el consentiment que s'ha sol·licitat, i pot ser revocat en qualsevol moment. La retirada d'aquest consentiment no afectarà en cap cas a l'execució del contracte, però els tractaments de dades amb aquesta finalitat efectuats amb anterioritat no perdrà la seva licitud pel fet que el consentiment s'hagi revocat.
 • La base per al tractament dels currículum vitae és el consentiment que ens atorga el candidat al realitzar el enviament o del mateix per a participar en processos de selecció.

Comunicació de les teves dades


Les dades facilitades a AUTOMATISMES, ELECTRICITAT I CONTROL, S.L. únicament seran comunicats a les següents entitats:
 • A les entitats financeres a traves de les que s'articuli la gestió de cobraments i pagaments.
 • A les administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per als fins en ella definits.

Els teus drets


Tota persona que ens faciliti les seves dades té els següents drets:
 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.
 • En les condicions previstes en el Reglament General de Protecció de Dades, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, cas en que únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Si has atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, si s'escau, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Tots els drets esmentats poden exercir-se a través dels mitjans de contacte que figuren a l'apartat "Responsable del tractament" d'aquesta Política de privacitat.
 • Davant de qualsevol vulneració dels teus drets, especialment quan no tinguis el satisfacció en el seu exercici, pots presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (dades de contacte accessibles a www .agpd.es) o una altra autoritat de control competent. També pots obtenir màs informació sobre els drets que t'assisteixen dirigir-te a aquests organismes.

Dades de tercers


Si facilites dades de tercers, assumeixes la responsabilitat d'informar-los prèviament de tot el que preveu l'artícul 14 del Reglament General de Protecció de Dades en les condicions establertes en l'esmentat precepte.

© 2008, Aelycon - Automatismos, electricidad y control, S.L. C/Energia, 59-61 NAVE 14. Tel. 93 682 02 93 - Fax. 93 682 21 55